Jäsenyliopistoissamme koulutetaan, tutkitaan ja luodaan innovaatioita laajasti vesisektorin eri osa-alueilla.

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu tekniikan tutkimuksen ja opetuksen huippuyliopisto. Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun vesitekniikan tutkimusryhmä toimii neljällä vesisektorin osa-alueella: vesitalous, vesirakennus ja vesihuoltotekniikka, sekä globaalit vesikysymykset, jotka liittyvät kehitysmaiden kestävään kehitykseen.

Helsingin yliopisto

Kuvahaun tulos haulle hy logo

The University of Helsinki is the oldest and largest university in Finland with the widest range of disciplines available. The University of Helsinki places heavy emphasis on high quailty teaching and research on a top international standard.

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK)

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (HAMK) on noin 7 000 opiskelijan monialainen korkeakoulu. Suomen ammattikorkeakouluista HAMK:ssa on kaikkein laajin luonnonvarakoulutus. Vesi näyttelee merkittävää roolia kaikessa perustuotannossa ja jalostuksessa, joten HAMK:ssa on runsaasti myös vesisektorin osaamista.

Keväällä 2016 HAMK toteutti yhdessä Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen kanssa vesihuoltoverkostojen saneerauksiin liittyneen verkko-opetuksen, josta saatujen kokemusten perusteella verkko-opetusta on tarkoitus kehittää myös osaamisen vientiä silmällä pitäen. Vuosina 2016 – 2018 toteutetaan vesihuollon energiatehokkuutta ja ravinnekiertoja tarkasteleva KEHÄ-nimeä kantava projekti (www.hamk.fi/keha) yhdessä neljän partneriorganisaation kanssa.

Itä-Suomen yliopisto

UEF

Joensuun ja Kuopion yliopistot yhdistyivät Itä-Suomen yliopistoksi vuoden 2010 alussa.
Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Uudessa yliopistossa on noin 14 000 opiskelijaa ja siellä työskentelee lähes 3000 henkilöä. Monialainen yliopisto tarjoaa opetusta yli 100 pääaineessa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

lut-logo-390x390-w

Lappeenrannan teknillinen yliopisto on tieteellistä tutkimusta ja akateemista koulutusta tarjoava toimija. Yliopisto on jo vuosikymmenten yhdistänyt kaksi toisiaan täydentävää tieteenalaa – tekniikan ja talouden. Kaksi omanlaista näkökulmaa, kaksi erityyppistä lähestymistapaa ovat hedelmällinen kasvualusta niin uuden luomiselle kuin vanhan kehittämisellekin. Yliopiston strategisina osaamisalueina kehitetään seuraavia aloja: energiatehokkuus ja energiamarkkinat, strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen, tieteellinen laskenta ja teollisten prosessien mallinnus sekä Venäjä-osaaminen yliopiston strategisilla osaamisalueilla. Yliopisto toimii kiinteässä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa vastaten yritysmaailman ja koulutettavien tarpeisiin. Yhteistyö alkoi metsäteollisuudesta, ja kontaktit ovat vuosien mittaan laajentuneet kattavasti eri teollisuuden aloille.

Oulun yliopisto

oulu

Oulun yliopisto on 16 000 opiskelijan ja 3000 työntekijän kansainvälinen tiedeyliopisto, jossa tehdään tutkimusta yli 70 tieteenalalla ja koulutetaan erikoisalojen osaajia vaativiin kansallisiin ja kansainvälisiin tehtäviin. Yliopisto edistää alueellista hyvinvointia ja sivistystä ja on merkittävä osa suomalaista ja eurooppalaista tiedeperustaista innovaatio- ja koulutusjärjestelmää. Yliopistokoulutus perustuu korkeatasoisen tutkimuksen tuottamaan uusimpaan tietoon ja valmentaa jatkuvaan uuden oppimiseen myös työelämässä.

Savonia-ammatikorkeakoulu

savonia-pallo

 

Savonia-ammattikorkeakoulun Ympäristötekniikan opetus- ja tutkimusyksikön toiminnan painopisteitä ovat vesiturvallisuus ja bioprosessit energiantuotannossa. Vesiturvallisuuteen liittyvä soveltava tutkimustoiminta jakautuu kahteen tutkimuskohteeseen: veden laadun monitorointiin ja veden käsittelyteknologioihin. Sovelluskohteina ovat juomaveden tuotanto, kaivosteollisuus sekä maataloussektori. Soveltavan tutkimustoiminnan yhtenä erikoisosaamisalueena on kyvykkyys toteuttaa haastavia pilot-mittakaavan koeajoja suoraan asiakkaiden kohteissa. Pilot-mittakaavan koetoimintaa varten yksikössä on satsattu erityisesti siirrettäviin koelaitteistoihin, jotka kuvastavat täyden mittakaavan prosessien toimintaa kenttäolosuhteissa.

Suomen ympäristöopisto SYKLI

Sykli-logo_suomi-sininen

 

Suomen ympäristöopisto Sykli tarjoaa monipuolista vesihuoltoalan koulutusta ja  konsultointia vesihuollon ammattilaisille: työntekijöille, työnjohtajille ja alalle tuleville henkilöille. Syklin tarjontaan kuuluvat sekä asiakas- tai kohderyhmäkohtaisesti räätälöidyt koulutukset että tutkintotavoitteiset koulutukset kuten vesihuoltoalan ammattitutkinto ja ympäristöalan erikoisammattitutkinto. Sykli kehittää toimintaansa osallistumalla aktiivisena toimijana erilaisiin alan kehittämishankkeisiin.

Tampereen teknillinen yliopisto

 tampere

Tampereen teknillisenä yliopistona (TTY) toimiva TTY-säätiö keskittyy tekniikan ja arkkitehtuurin tutkimukseen ja tähän tutkimukseen perustuvaan ylimpään opetukseen. TTY on vetovoimainen tutkimus- ja opiskeluympäristö, jossa kansainvälisyys on osa kaikkea toimintaa.

TTY:n tieteellisessä toiminnassa yhdistyvät vahva luonnontieteellinen ja teknillinen tutkimus sekä teolliseen liiketoimintaan liittyvä tutkimus. Monilla tutkimusaloilla on keskeinen rooli globaalien haasteiden kuten ilmastonmuutoksen ja väestön ikääntymisen aiheuttamien ongelmien ratkaisemisessa. TTY:n kansainvälistä kärkitasoa edustavista tutkimusaloista laajimpia ja vakiintuneimpia ovat signaalinkäsittely, nanofotoniikka sekä älykkäät koneet.

TTY tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden laaja-alaiseen poikkitekniseen koulutukseen. Yliopistosta valmistuu osaavia diplomi-insinöörejä ja arkkitehteja sekä tekniikan ja filosofian tohtoreita merkittävimmille teollisuuden aloille, erityisesti teknologiateollisuuteen ja rakennettuun ympäristöön liittyviin tehtäviin. Yliopiston suurimmat koulutusalat ovat tieto-, sähkö-, kone- ja automaatiotekniikka.

 Turun ammattikorkeakoulu

 

Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä, joka kouluttaa käytännön huippuosaajia.

Turun yliopisto

 

The University of Turku is a highly international university, where education and research are closely intertwined.