FWF on tehnyt vesialan keskeisten ministeriöiden kanssa läheistä yhteistyötä foorumin perustamisesta lähtien.

Maa- ja metsätalousministeriö

logo-mmm_en

Maa- ja metsätalousministeriö johtaa uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön politiikkaa ja valvoo vesitalouteen liittyvää lainsäädäntöä. Lainsäädäntötyössä ministeriö toimii osana valtioneuvostoa ja Euroopan unionin päätöksentekoa.

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala kattaa maa- ja puutarhatalouden, maaseudun kehittämisen, metsätalouden, eläinlääkintähuollon, eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonnan ja kalatalouden. Ministeriö hoitaa myös riista- ja porotaloutta, vesivarojen käyttöä ja maanmittausta.

Sosiaali- ja terveysministeriö

social

Sosiaali- ja terveysministeriön vastuualueisiin kuuluu hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sosiaali- ja terveyspalvelut, sosiaalivakuutus, yksityisvakuutus, työsuojelu ja tasa-arvo.

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluu talousvesien ja virkistyskäyttöön tarkoitettujen vesien (uimavedet, uima-allasvedet) terveyden turvaamiseen, valvontaan, laatuun ja vesistä viranomaistutkimuksia tekevien laboratorioiden ohjaamiseen liittyvä ylin valtakunnallinen johto. Ministeriössä on monipuolista veteen liittyvää osaamista, joka perustuu laaja-alaiseen verkostoitumiseen.

Työ- ja elinkeinoministeriö

Ministry-of-Employment-and-the-Economy-of-Finland-logo

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) vastaa Suomen yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristöstä, työmarkkinoiden toimivuudesta ja työntekijöiden työllistymiskyvystä sekä alueiden kehittymisestä.

Työ- ja elinkeinoministeriössä on kaksi ministeriä, elinkeinoministeri ja työministeri. Elinkeinoministeri johtaa elinkeino-, innovaatio-, alue- sekä energia- ja ilmastopolitiikkaa. Työministerin vastuualueisiin kuuluvat työllisyys- ja yrittäjyysasiat, maahanmuuttajien kotouttaminen, työelämän kehittäminen sekä kuluttaja- ja kilpailupolitiikka.

Ulkoasiainministeriö

MFA Finland

Ulkoministeriön toiminta keskittyy ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, kauppapolitiikkaan ja kehityspolitiikkaan sekä ulkopoliittisesti merkittäviin kansainvälisiin asioihin ja yleensä kansainvälisiin suhteisiin. Ulkoministeriön tehtävänä on myös avustaa muita hallinnonaloja kansainvälisten asioiden yhteensovittamisessa.

Ulkoministeriön hallinnonala – ministeriö ja sen alainen liki sadan toimipisteen edustustoverkko – palvelee suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, tasavallan johtoa sekä eduskuntaa.

Ympäristöministeriö

Ministry-of-Environment

Ympäristöministeriö vaikuttaa kestävän kehityksen, hyvän elinympäristön ja monimuotoisen luonnon turvaamiseen nykyisille ja tuleville sukupolville. Ympäristöministeriö vastaa valtioneuvostolle kuuluvista yhdyskuntia, rakennettua ympäristöä, asumista, luonnon monimuotoisuutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä ympäristönsuojelua koskevista asioista. Ympäristöministeriö huolehtii kansallisista ja kansainvälisistä vesien- ja merensuojeluasioista. Se edistää näitä laajalla yhteistyöllä muiden ministeriöiden ja yhteiskunnan eri toimijatahojen kanssa sekä kansainvälisellä yhteistyöllä.