Finnish Water Forumin ja sen jäsentoiminnassa järjestetään kokouksia, joihin osallistuvat yritykset saattavat olla toistensa välittömiä tai potentiaalisia kilpailijoita. Kokousten järjestäjien ja kokouksiin osallistuvien tulee huomioida EU:n ja Suomen kilpailulainsäädännön asettamat kiellot ja rajoitukset yritysten väliselle yhteistyölle. Finnish Water Forum on laatinut erillisen ohjeen kilpailulainsäädännön noudattamisesta vuonna 2022. Lisäksi jäsentoiminnan tueksi on laadittu muistilista hyvistä kokouskäytännöistä ja kielletyistä puheenaiheista. Lisätietoja tai ohjeistusta mahdollisiin epäselviin tilanteisiin voi tarvittaessa pyytää oikeudelliselta neuvonantajalta.

Kilpailusääntelyn noudattaminen Finnish Water Forumin toiminnassa

Finnish Water Forumin ja sen jäsenten järjestämissä kokouksissa ja muissa tapaamisissa on yleensä sallittua keskustella mm. toimialan yleisestä edunvalvonnasta, kuten aloitteista, lausunnoista ja sääntelymuutoksista. Myös ympäristönsuojelua ja työ- ja tuoteturvallisuutta, toimialan laadunvalvontaa ja kaikille avoimia teknisiä standardeja sekä koulutusta koskevat aiheet ovat yleensä sallittuja aiheita. Kiellettyjä tai herkkiä aiheita ovat esimerkiksi tarjousten tekemisestä, hinnoista tai niihin vaikuttavista seikoista sopiminen. Myös markkinoiden, asiakkaiden tai hankintalähteiden jakamisesta, tuotannon tai investointien rajoittamisesta, boikoteista tai muiden arkaluontoisten tietojen vaihdosta tai sopimisesta keskusteleminen ovat kiellettyjä tai kilpailulainsäädännön näkökulmasta herkkiä aiheita. Kokouksien järjestäjän ja osallistujien tulee yhdessä huolehtia kilpailusääntelyn noudattamisesta.

> Finnish Water Forumin kilpailuoikeudellinen ohje (pdf, 2022)

Muistilista Finnish Water Forumin jäsenille

  1. Finnish Water Forumin kaikessa toiminnassa noudatetaan kilpailuoikeuden periaatteita ja säännöksiä. Jäsenten on puututtava kaikenlaiseen kilpailunvastaiseen toimintaan ja tarvittaessa ilmoitettava kilpailuoikeuden vastaisesta toiminnasta Kilpailu- ja Kuluttajavirasto KKV:lle.
  2. Kiellettyä on kaikenlaiset menettelyt ja kilpailijoiden välinen tiedonvaihto, jotka estävät, rajoittavat tai vääristävät kilpailua markkinoilla. Tietojenvaihto voi koskea esimerkiksi hintoja tai niiden muodostumista, myyntialueita, merkittäviä suunnitelmia, tuotantoa tai asiakkaita.
  3. Kilpailijat eivät muutenkaan saa sovittaa yhteen, edes vapaamuotoisissa keskusteluissa, liiketoimintaansa, siten että ne eivät enää tee ratkaisujaan täysin itsenäisesti, eikä kilpailijoilta saa poistaa hinta- ja markkinakäyttäytymistä normaalisti koskevaa epävarmuutta.
  4. Luottamuksellisten tietojen vaihtaminen ja luovuttaminen on kielletty.
  5. Kaikissa yhdistyksen kokouksissa ennakkoon toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi ja siinä tulee pidättäytyä kokouksen ajan. Kokouksen alussa muistutetaan näistä ohjeista. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa.
  6. Kokouksissa ei keskustella kilpailuoikeudellisesti kielletyistä aiheista, ja kaikilla osallistujilla on velvollisuus vastustaa ja keskeyttää tällainen keskustelu, sekä tarvittaessa poistua kokouksesta.
  7. Sallittua on esimerkiksi alan yleinen edunvalvonta, koulutus, alan yleiset ja kaikille avoimet standardit ja laadunvalvonta, työ- ja tuoteturvallisuus, ympäristönsuojelu, julkaisutoiminta sekä jäsenistön juridinen neuvonta, kunhan toiminnalla ei ole kilpailunvastaisia vaikutuksia.
  8. Kilpailijoiden välinen yhteistyö esimerkiksi tutkimus ja kehitysasioissa tai tarjousryhmittymän perustamisessa edellyttää suurta huolellisuutta, jotta yhteistyö olisi kilpailuoikeudellisesti sallittua. 

Lisätietoa ja hyödyllisiä linkkejä:

>Vinkkejä hyviin kokouskäytänteisiin (Elinkeinoelämän keskusliitto, 2022)

>Kilpailulainsäädäntö Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla

>Kilpailulaki 948/2011